Algemene voorwaarden HTD Branding

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. HTD Branding: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HTD Branding gevestigd aan de Tarwestraat 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34243895;

   2. klant: de wederpartij in opdracht van wie HTD Branding producten levert, werkzaamheden uitvoert dan wel met wie HTD Branding een overeenkomst aangaat;

   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen HTD Branding en de klant;

   4. website: de website www.bemmelzeefdruk.nl die door HTD Branding wordt beheerd.

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen HTD Branding en de klant tot stand komt.

  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HTD Branding, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HTD Branding en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Verantwoordelijkheid voor links op de website

  1. De website kan links bevatten naar andere websites die niet door HTD Branding worden beheerd. HTD Branding kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. HTD Branding kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Aanbiedingen, offertes en prijzen

  1. Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en verplichten HTD Branding niet tot het aangaan van een overeenkomst met de klant.

  2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders is aangegeven.

  3. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele transport- of verzendkosten.

  4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, dan is HTD Branding gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of leveringstermijnen aan te passen.

  5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, overeenkomsten, folders of publicaties van HTD Branding binden HTD Branding niet.

  6. Getoonde monsters, modellen, voorbeeld producten, opgaven van kleuren, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HTD Branding zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen. Vermelde maten zijn slechts indicatief.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn indien het door HTD Branding gedane aanbod door de klant is aanvaard.

  2. HTD Branding is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk of via de e-mail aan de klant heeft bevestigd of zodra HTD Branding– zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

  1. BHTD Branding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HTD Branding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. Verplichtingen van de klant

  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegeven, waarvan HTD Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HTD Branding worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.

  2. De klant is gehouden HTD Branding onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

  3. Het is de klant niet toegestaan HTD Branding een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien HTD Branding constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft HTD Branding het recht de bestelling te annuleren.

  4. HTD Branding is niet verplicht om te controleren of een bestelling de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die HTD Branding heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat de door de klant geplaatste bestelling de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart HTD Branding voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de productie/verkoop/in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

  5. HTD Branding is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op producten gedrukt dienen te worden.

  6. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor HTD Branding onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

  7. Indien de klant zelf producten aanlevert die door HTD Branding bedrukt dienen te worden, dan is de klant verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten om deze te bedrukken op de wijze die HTD Branding toepast. HTD Branding is niet gehouden de door de klant aangeleverde producten voorafgaand aan de bedrukking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

  8. De klant is gehouden HTD Branding op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking van de door hem aangeleverde producten te wijzen.

  9. Indien de klant zijn verplichtingen jegens HTD Branding niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan kan HTD Branding niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, vertraging in de levering of gebreken aan de geleverde producten. Alle extra kosten die HTD Branding heeft gemaakt doordat de klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, worden aan de klant in rekening gebracht.

 1. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

  1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd, dan kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit, leveringstermijn en de prijs. Deze gevolgen worden zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

  2. Eventuele meerkosten ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst door de klant, worden aan de klant in rekening gebracht.

  3. HTD Branding kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden door het wijzigen van de overeenkomst.

 1. Annulering

  1. Het is enkel mogelijk de opdracht te annuleren indien HTD Branding nog geen aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.

  2. In het geval dat de klant een aan BHTD Branding gegeven opdracht annuleert, dan dient de klant annuleringskosten aan HTD Branding te betalen. De annuleringskosten bedragen alle door HTD Branding geleden verliezen en gederfde winst en alle kosten die HTD Branding reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

 1. Drukontwerp en proef product

  1. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van HTD Branding via de e-mail ontvangen drukontwerp zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan HTD Branding terug te zenden.

  2. HTD Branding is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in het door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde drukontwerp.

  3. Indien HTD Branding op verzoek van de klant een proef product heeft vervaardigd, dan kan de klant de gegeven opdracht niet meer annuleren. Naar aanleiding van het vervaardigde proef product kan de kant nog wel wijzigingen doorgeven. Elk op verzoek van de klant vervaardigd proef product wordt naast de overeengekomen prijs aan de klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van dit proef product in de overeengekomen prijs is inbegrepen.

 1. Afwijkingen

  1. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde producten en de naar de klant via de e-mail gestuurde drukontwerp of voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.

  2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 1. Prijswijzigingen

  1. HTD Branding heeft het recht de overeengekomen prijs voor de opdracht te verhogen indien:

   1. de overeenkomst op verzoek van de klant wordt gewijzigd en er sprake is van meerkosten, zoals omschreven in artikel 8; of

   2. er sprake is van een van de volgende omstandigheden: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

  2. Indien de klant gegevens op een informatiedrager of via de e-mail aan HTD Branding ter beschikking stelt, dan dienen deze gegevens te voldoen aan de door HTD Branding opgegeven specificaties, zoals het voorgeschreven bestandsformaat en bestandstype. Indien deze gegevens hieraan niet voldoen, dan worden alle extra kosten die HTD Branding daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

  3. Indien HTD Branding de door de klant zelf aangeleverde producten dient te bedrukken en er moeilijkheden optreden bij het bedrukken van de producten ten gevolge van het materiaal waarvan de producten zijn gemaakt, dan komen de extra kosten die HTD Branding daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

 1. Levering

  1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar HTD Branding zijn bedrijf uitoefent.

  2. Onverwijld nadat HTD Branding aan de klant te kennen heeft gegeven dat de producten in het magazijn van HTD Branding gereed staan, dient de klant de producten bij HTD Branding op te halen.

  3. Indien is overeenkomen dat de producten naar de klant worden opgestuurd, dan geschiedt het transport of het verzenden van de producten voor rekening en risico van de klant.

  4. Indien de klant niet meewerkt aan de levering van de producten, bijvoorbeeld door het niet tijdig ophalen van de producten bij HTD Branding of door het niet in ontvangst nemen van de geleverde producten, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

 1. Leveringstermijn

  1. De door HTD Branding opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief.

  2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van HTD Branding ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 1. Klachten en verjaring

  1. De klant is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen direct aan HTD Branding via de e-mail te melden.

  2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

  3. Klachten over gebreken aan de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de gebreken het gevolg zijn van:

   1. normale slijtage;

   2. onoordeelkundig gebruik, zoals gebruik in strijd met de wasvoorschriften;

   3. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

   4. schade veroorzaakt door derden;

   5. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  4. Indien een klacht gegrond is, dan zal HTD Branding, naar zijn keuze, een vervangend product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren.

  5. De geleverde producten worden als deugdelijk beschouwd indien de klant de producten in gebruik heeft genomen of aan derden heeft doorgeleverd.

  6. Alle aanspraken jegens Bemmel Zeefdruk die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij HTD Branding zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 1. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

  2. Bij een nieuwe klant geschiedt facturatie van de eerste bestelling vooraf. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft HTD Branding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant het vooraf gefactureerde bedrag volledig betaald heeft. HTD Branding is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.

  3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Bemmel Zeefdruk maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van HTD Branding op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  5. Door de klant gedane betalingen zullen door HTD Branding eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

 1. Aansprakelijkheid

  1. HTD Branding kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;

   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

  2. BHTD Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HTD Branding is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

  3. HTD Branding is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de klant de geleverde producten na aflevering in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.

  4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. HTD Branding is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

  5. De positie en de grootte van de print op een geleverd product kan afwijken van de weergave van deze print op de website of op het door HTD Branding gemailde voorbeeld. HTD Branding kan voor een dergelijke afwijking niet aansprakelijk worden gesteld.

  6. Indien HTD Branding de door de klant zelf aangeleverde producten dient te bedrukken, dan kan HTD Branding er niet verantwoordelijk voor worden gesteld als deze aangeleverde producten niet geschikt zijn voor de zeefdrukmethode die HTD Branding toepast. In een dergelijk geval staat HTD Branding niet in voor de eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid en kan HTD Branding nimmer aansprakelijk worden gesteld en heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie indien de door HTD Branding uitgevoerde werkzaamheden niet hebben geleid tot het resultaat dat de klant had verwacht.

  7. HTD Branding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van HTD Branding in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

  8. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan HTD Branding niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

  9. HTD Branding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verminderde goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  10. 17.10.Indien HTD Branding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HTD Branding beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van HTD Branding gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van HTD Branding beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HTD Branding of zijn ondergeschikten.

 1. Vrijwaring

  1. De klant vrijwaart HTD Branding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan HTD Branding toerekenbaar is. Indien HTD Branding uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden HTD Branding zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HTD Branding, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HTD Branding en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

 1. Opschorting en ontbinding

  1. HTD Branding is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

  2. Voorts is HTD Branding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. HTD Branding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst HTD Branding ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

  4. HTD Branding is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

   1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

   2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

   5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HTD Branding op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien HTD Branding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 1. Overmacht

  1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van HTD Branding liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; inbraak; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan HTD Branding door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van HTD Branding of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van HTD Branding of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

  2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal HTD Branding niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel HTD Branding als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

  3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Voor zover HTD Branding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HTD Branding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van HTD Branding, totdat alle vorderingen die HTD Branding op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

  2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

  3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HTD Branding te bewaren.

  4. HTD Branding is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal HTD Branding te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van HTD Branding.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij HTD Branding voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

  2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door HTD Branding in het kader van de opdracht vervaardigde of ontwikkelde werken, zoals ontwerpen, foto’s, afbeeldingen e.d., berusten bij HTD Branding. De klant dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren. Indien de klant de gegeven opdracht annuleert, de overeenkomst om enige andere reden tussentijds wordt beëindigd of de klant niet ingaat op de offerte van HTD Branding, dan is het de klant niet toegestaan het tot dan toe door HTD Branding vervaardigde of ontwikkelde werk te gebruiken, tenzij HTD Branding daarvoor schriftelijk of via de e-mail toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan HTD Branding voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een bedrag voor het gebruik van het werk.

  3. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met HTD Branding, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het door HTD Branding vervaardigde werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

  4. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door HTD Branding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  5. HTD Branding heeft het recht het geleverde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 1. Eigendom productiemiddelen etc.

  1. Alle door HTD Branding vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name digitale bestanden, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, mallen, drukplaten, zeefdrukvormen, randapparatuur e.d., blijven het eigendom van HTD Branding.

  2. HTD Branding is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.

  3. HTD Branding is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren.

  4. Indien HTD Branding en de klant overeenkomen dat deze zaken door HTD Branding zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat HTD Branding instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 1. Goederen van de klant en retentierecht

  1. Indien HTD Branding i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

  2. HTD Branding zal de goederen van de klant bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

  3. HTD Branding is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat HTD Branding de goederen onder zich heeft.

  4. Alle bewaring/opslag van goederen bij HTD Branding zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen goederen tijdens de duur van de opslag kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.

  5. HTD Branding is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

 1. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Voor alle overeenkomsten van HTD Branding geldt het Nederlandse recht.

  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van HTD Branding is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.